• Pegel Jenerseitewettern Ost
  Warnstufe: grün
  aktueller Pegel
  Wasserstand: 0.04 mNN
  Messzeitpunkt: 21.07.2024 - 14:15 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
 • Pegel Jenerseitewettern West
  Warnstufe: grün
  aktueller Pegel
  Wasserstand: -0.1 mNN
  Messzeitpunkt: 21.07.2024 - 14:15 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
 • Pegel Rethweg
  Warnstufe: grün
  aktueller Pegel
  Wasserstand: -0.12 mNN
  Messzeitpunkt: 24.09.2022 - 06:30 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
 • Pegel Mühlenwettern
  Warnstufe: grün
  aktueller Pegel
  Wasserstand: 0 mNN
  Messzeitpunkt: 21.07.2024 - 14:23 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
 • Pegel Dove Elbe
  Warnstufe: grün
  aktueller Pegel
  Wasserstand: 0 mNN
  Messzeitpunkt: 23.10.2019 - 06:30 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
 • Pegel Südende Kuckuckswettern
  Warnstufe: grün
  aktueller Pegel
  Wasserstand: -0.11 mNN
  Messzeitpunkt: 21.07.2024 - 14:26 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
 • Pegel Kirchdorf Wettern
  Warnstufe: grün
  aktueller Pegel
  Wasserstand: -0.19 mNN
  Messzeitpunkt: 21.07.2024 - 14:26 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
 • Pegel Neue Hoeder West
  Warnstufe: grün
  aktueller Pegel
  Wasserstand: -0.03 mNN
  Messzeitpunkt: 21.07.2024 - 06:30 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
 • Pegel Neue Stillhorner Wettern
  Warnstufe: ROT
  aktueller Pegel
  Wasserstand: -0.29 mNN
  Messzeitpunkt: 21.07.2024 - 06:30 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
 • Pegel Bewaesserungsgraben
  Warnstufe: grün
  aktueller Pegel
  Wasserstand: -0.01 mNN
  Messzeitpunkt: 21.07.2024 - 14:29 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
 • Pegel Neue Hoeder Ost
  Warnstufe: grün
  aktueller Pegel
  Wasserstand: -0.06 mNN
  Messzeitpunkt: 21.07.2024 - 14:29 Uhr
  Detailansicht: hier klicken
Karte von www.openstreetmap.org/copyright